Dansk Køleforening

- for alle køleinteresserede

Vedtægter for Dansk Køleforening

Stiftet den 30. november 1911

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. april 2004.

Navn og formål

§ 1.

Foreningens navn er "Dansk Køleforening". Foreningen er stiftet den 30. november 1911, og dens hjemsted er den kommune i hvilken den har sin hovedadresse.

§ 2.

Dansk Køleforenings formål er at fremme kendskabet til køling på dens forskellige områder.

§ 3.

Dansk Køleforening søger sit i § 2 angivne formål nået ved:

 1. Afholdelse af foredrags- og diskussionsmøder.
 2. Afholdelse af ekskursioner.
 3. Udsendelse af publikationer af køleteknisk interesse, herunder - såfremt det er økonomisk muligt - udsendelse af et medlemsblad.
 4. Samarbejde med offentlige myndigheder og institutioner.
 5. Samarbejde med andre organisationer, herunder udenlandske køleforeninger og Institut International du Froid, Paris.
 6. Andre aktiviteter der kan understøtte foreningens formål.

Medlemmer

§ 4.

Som medlemmer af Danske Køleforening kan optages:

 1. Enkeltpersoner, danske såvel som udenlandske
 2. Firmaer
 3. Koncerner
 4. Offentlige institutioner
 5. Æresmedlemmer

Hvert af disse medlemmer har adgang til at lade sig repræsentere ved foreningens generalforsamling på følgende måde:

 1. Enkeltpersoner, danske såvel som udenlandske - med en person
 2. Firmaer - med indtil 3 personer
 3. Koncerner - med indtil 3 personer
 4. Offentlige institutioner - med indtil 3 personer
 5. Æresmedlemmer - med en person

Ved foreningens øvrige arrangementer, ved hvilke der ikke træffes bindende foreningsbeslutning, kan disse medlemmer lade sig repræsentere som følger:

 1. Enkeltpersoner, danske såvel som udenlandske - med en person
 2. Firmaer - med et ubegrænset antal medarbejdere fra egen virksomhed
 3. Koncerner - med et ubegrænset antal medarbejdere fra egen virksomhed
 4. Offentlige institutioner - med et ubegrænset antal medarbejdere fra egen virksomhed
 5. Æresmedlemmer - med en person

Bestyrelsen kan, hvor særlige forhold taler derfor, dispensere for ovennævnte deltagerkonditioner.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende hæftelser.

§ 5.

Kontingentet til Dansk Køleforening fastsættes, for det efterfølgende regnskabsår, af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budgetforslag og gælder for et år ad gangen.

Kontingentet forfalder til betaling i januar måned i det år for hvilket kontingentet dækker.

Foreningsåret er kalenderåret.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 6.

Henvendelser om indmeldelse rettes skriftligt til bestyrelsen eller sekretariatet.

Ved indmeldelse før 1. juli betales fuld kontingent og ved indmeldelse fra og med 1. juli betales halvt kontingent for indmeldelsesåret

Bestyrelsen afgør om optagelse kan ske.

Nægtes denne, har vedkommende ret til skriftligt at indanke afgørelsen for Dansk Køleforenings førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7.

Henvendelse om udmeldelse rettes skriftligt til bestyrelsen eller sekretariatet og skal være bestyrelsen eller sekretariatet i hænde senest med udgangen af november måned i det foreningsår for hvilket der er betalt. Udmeldelsen har virkning for det efterfølgende kontingentår.

Tilbagebetaling af kontingent, helt eller delvist, kan ikke finde sted.

§ 8.

Eksklusion af et medlem kan ske:

 1. Ved bestyrelsens beslutning, når vedkommende medlem, trods påkrav i anbefalet brev, står i restance for kontingent i mere end ét år
 2. Ved generalforsamlingsbeslutning, hvis mindst 15 medlemmer eller bestyrelsen har fremsat forslag derom    (jvf. §§ 18 og 19).

§ 9.

Genoptagelse af medlemmer, der er ekskluderet på grund af restance, kan kun ske, såfremt gælden til foreningen betales ved genindmeldelsen.

Medlemmer, der er ekskluderet af anden grund, kan kun genoptages ved generalforsamlingsbeslutning og såfremt der er fremsat skriftlig henvendelse herom til bestyrelsen.

Bestyrelse

§ 10.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode af tre år.

Genvalg er tilladt én gang, hvorefter den pågældende ikke er valgbar før efter forløbet af et år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand for en periode af ét år.

Ved vakance i bestyrelsens valgembeder konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand for den resterende del af embedsperioden.

§ 11.

Ved ordinær generalforsamling afgår 2 henholdsvis 3 medlemmer af bestyrelsen.

Det afgøres én gang for alle, i hvilken rækkefølge bestyrelsesmedlemmerne afgår.

Ethvert nyvalgt bestyrelsesmedlem indgår i den ovenfor nævnte rækkefølge i forhold til det udtrædende medlems periodeforløb.

§ 12.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Der afholdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden finder det nødvendigt, samt senest 2 uger efter at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen har fremsat skriftlig begæring derom.

Meddelelse om tid, sted og dagsorden for hvert bestyrelsesmøde foranlediges af formanden og tilstilles, ved brev, e-mail, fax eller i foreningens medlemsblad, hvert af bestyrelsens medlemmer, så vidt muligt med mindst én uges varsel.

§ 13.

Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

§ 14.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er forsamlet til et i henhold til § 12 lovligt indvarslet møde.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Ved udnævnelse af æresmedlemmer skal bestyrelsens beslutning dog være enstemmig.

Er bestyrelsen ved et møde ikke beslutningsdygtig, skal der i løbet af højst tre uger afholdes et nyt møde med samme dagsorden.

Den ved dette møde samlede bestyrelse vil da i henseende til de på dagsordenen optagne punkter være ubetinget beslutningsdygtig.

§ 15.

Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og bestyrer ligeledes dens økonomi og foranlediger dens regnskab ført.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen har pligt til at føre referat over alle forhandlinger og møder vedrørende Dansk Køleforening.

Bestyrelsen kan lade det daglige forenings- og administrationsarbejde udføres af personer, virksomheder, organisationer eller andre med hvilke bestyrelsen udfærdiger en skriftlig samarbejdsaftale i hvilken bl.a. honorar m.m. fastlægges.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den eller de personer der i dagligdagen administrerer foreningens midler og politik.

Bestyrelsen har ret til at indbyde gæster til foreningens møder m.v.

§ 16.

Meddelelse om foredrags- og diskussionsmøder, virksomhedsbesøg, fællesrejser, ekskursioner m.m. oplyses til foreningens medlemmer ved brev, e-mail, fax eller i foreningens medlemsblad eller på anden måde der findes naturlig for det enkelte arrangement. En sådan meddelelse udsendes så vidt muligt med mindst én uges varsel.

Generalforsamling

§ 17.

Generalforsamlingen er Dansk Køleforenings højeste myndighed.

§ 18.

Hvert år, senest ved udgangen af april måned, skal der afholdes en ordinær generalforsamling, på hvilken følgende sager skal behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om Dansk Køleforenings virksomhed siden forrige ordinære generalforsamling.
 3. Fremlæggelse, til godkendelse, af Dansk Køleforenings reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår.
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
 5. Valg efter reglerne i § 10 af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 6. Valg af talrevisor samt af kritisk revisor og 1 suppleant.
 7. Senest den 15. januar giver bestyrelsen, ved brev, e-mail, fax eller i foreningens medlemsblad, meddelelse til medlemmerne om sit forslag til besættelse af de i ovenstående pkt. 5 og 6 nævnte poster. Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Andre emner, som af foreningens medlemmer eller bestyrelsen ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling skal optages på dagsordenen for denne, når skriftlig begæring herom er bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.
 8. Eventuelt.

§ 19.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:

 1. Når et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller
 2. Når mindst 15 af foreningens medlemmer skriftligt har fremsat begæring derom.

En sådan begæring skal indeholde forslag til dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter, at den er forlangt indkaldt.

På en af medlemmerne foranlediget ekstraordinær generalforsamling kan tillige behandles sager, bestyrelsen ønsker drøftet, når disse anføres på den til medlemmerne, ved brev, e-mail, fax, eller i foreningens medlemsblad meddelte indvarsling.

§ 20.

Indkaldelse til generalforsamling sker med to ugers varsel ved meddelelse til hvert medlem ved brev, e-mail, fax eller i foreningens medlemsblad.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen, samt navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der afgår og de foreliggende forslag til besættelse af de § 8 stk. 5 og 6 nævnte poster.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen fremsendes det i § 18 nævnte regnskab og budget. Bestyrelsen fastlægger sted og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er - med den i § 26 nævnte indskrænkning - ubetinget beslutningsdygtig.

§ 21.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved afstemninger, der kan ske ved håndsoprækning, med mindre et flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, dirigenten eller forslagsstilleren forlanger skriftlig afstemning.

Med den i § 26 nævnte indskrænkning kræves der til vedtagelse af forslag almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, idet dog formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed ved vedtagelse eller forkastelse af et forslag.

Medlemmer efter § 4 stk. 1 og 5 har en stemme og medlemmer efter § 4 stk. 2, 3 og 4 har 3 stemmer for hvert medlemskab der tegnes.

Er et medlem forhindret i at give møde ved en generalforsamling, kan vedkommende dog udøve sin stemmeret ved et andet medlem, når skriftlig fuldmagt herom forelægges dirigenten.

Intet medlem kan repræsentere mere end et fraværende medlem.

Regnskab og revision

§ 22.

Dansk Køleforenings regnskabsår er kalenderåret. Efter udgangen af hvert år afsluttes driftsregnskabet, og status opstilles.

§ 23.

Senest 2 uger før den ordinære generalforsamling skal regnskabet for det foregående år være vedtaget og underskrevet af bestyrelsen og dets rigtighed være bekræftet ved såvel talrevisor som kritisk revisors påtegning.

§ 24.

Talrevisor kan ikke være medlem af Dansk Køleforening.

Kritisk revisor og -suppleant vælges blandt foreningens medlemmer. Disse sidstnævnte hverv er ulønnede. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan være foreningens revisor.

§ 25.

Det er revisorernes ret, når som helst de måtte ønske det, at kontrollere rigtigheden af det førte regnskab og tilstedeværelsen af de angivne beholdninger - se i øvrigt § 23.

Lovændringer og foreningens opløsning

§ 26.

Beslutningen om lovændringer eller om foreningens opløsning eller sammenslutning med andre foreninger kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er optaget på dagsordenen og hvor mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede er til stede eller repræsenteret, og kan kun vedtages med mindst tre fjerdedeles majoritet.

Er den generalforsamling, for hvilken forslag om lovændring eller om foreningens opløsning fremsattes, ikke beslutningsdygtig, skal forslaget behandles ved en ny generalforsamling, der skal finde sted senest 6 uger efter den første, og som da er ubetinget beslutningsdygtig.

Til vedtagelse af de stillede forslag kræves almindelig stemmeflerhed.

§ 27.

I tilfælde af Dansk Køleforenings opløsning skal dens eventuelle formue anvendes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til en køleteknisk fond, et legat, eller på anden måde anvendes til gavn for den danske kølebranche.